, Universidade de Jiaying, Meizhou, Província de Guangdong, China, Brazil