(1)
Haesbaert, R.; Porto-Gonçalves, C. W. Dez Anos Sem Milton Santos. GEOgraphia 2012, 13, 16-17.